Субота, 15.12.2018, 11:30
сайт учителя української
Головна » Файли » Мои файлы

Календарне планування 5 клас українська мова
[ Викачати з сервера (198.7 Kb) ] 13.07.2014, 17:00

УКРАЇНСЬКА МОВА

122 год., 3,5 год. на тиждень

Кіл. год.

Зміст

Дата

Т1

Діалог

1

Вступ

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

 

 

2

РМ 1. Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування

 

Т2

10

3

Повторення вивченого в початкових класах

Частини мови; основні способи їх розпізнавання.

 

 

4

Іменник. Велика буква і лапки в іменниках

 

 

5

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

 

 

6

Числівник. Правопис числівників

 

 

7

Займенник, його основні ознаки

 

 

8

РМ 2. Тема й основна думка висловлювання. Тема й мікротема

 

 

9

РМ 3. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Навчальне аудіювання тексту монологічного характеру

 

 

10

Дієслово. НЕ з дієсловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів

 

 

11

Правопис прислівників

 

 

12

РМ 4. Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення

 

 

13

РМ 5. Належність висловлювання до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового. Сфери використання розмовного, наукового і художнього стилів

 

 

14

Уживання прийменників і сполучників

 

 

15

Апостроф.

 

 

16

М’який знак

 

 

17

Контрольна тестова робота №1 з розділу «Повторення вивченого в початкових класах».

 

Т3

Усний твір

5

18

Відомості з синтаксису і пунктуації

Словосполучення. Головне й залежне слово у словосполученні

 

 

19

Словосполучення лексичні і фразеологічні. Граматична помилка та її умовне позначення. Синтаксичній розбір словосполучення

 

 

20

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом

 

 

21

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення

 

 

22

Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення

 

 

23

РМ 6. Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, лист, особливості їх побудови

 

 

24

РМ 7. Ділові папери. Лист рідним, друзям. Адреса

 

Т4

5

25

Другорядні члени речення

Другорядні члени речення: додаток.

 

 

26

Другорядні члени речення: означення.

 

 

27

Другорядні члени речення: означення (продовження).

 

 

28

Другорядні члени речення: обставина.

 

 

29

Другорядні члени речення: обставина (продовження)

 

 

30

Контрольна тестова робота №2 з розділу «Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення»

 

Т5

8

31

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами

 

 

32

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

 

 

33

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

 

 

34

Звертання. Розділові знаки при звертанні

 

 

35

Вставні слова, виділення їх на письмі комами

 

 

36

Практична робота з тем «Речення з однорідними членами», «Звертання», «Вставні слова». Синтаксичний розбір простого речення

 

 

37

РМ 8. Відповідь на уроках української мови (за даним планом або таблицею) в науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша

 

 

38

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення

 

 

39

Складні речення, розділові знаки в них (продовження). Синтаксичний розбір складного речення

 

 

40

Контрольна тестова робота №3 з розділу «Речення з однорідними членами», «Звертання», «Вставні слова», «Складне речення»

 

 

41

Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру

 

Т6

5

42

Пряма мова.

Розділові знаки при прямій мові

 

 

43

Розділові знаки при прямій мові

 

 

44

Діалог. Тире при діалозі

 

 

45

Пряма мова й діалог. Система творчих вправ

 

 

46

Контрольний диктант

 

 

47

Аналіз контрольного диктанту

 

 

48

РМ 9. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування

 

 

49

РМ 10. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

 

 

50

 

Узагальнення і систематизація з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації». Самостійна робота

 

 

51

Контрольна тестова робота №4 з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації» Контрольне читання мовчки тексту художнього стилю

 

 

Т7

13

52

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки

 

 

53

Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі.

 

 

54

Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі.

 

 

55

Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

 

 

56

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

 

ІІ семестр

57

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї

 

 

58

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї (продовження)

 

 

59

Орфограма (практично). Умовне позначення орфографічних помилок

 

 

60

РМ 11. Усний твір-опис тварини в художньому стилі

 

 

61

РМ 12. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі

 

 

62

Склад. Наголос.

 

 

63

Основні правила переносу

 

 

64

Поняття про орфографічний словник. Робота з ним

 

 

65

РМ 13. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Помилки у змісті й побудові висловлювання

 

 

66

Вимова голосних звуків і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

 

 

67

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

 

 

68

Контрольна тестова робота №5 з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія».

 

Т8

Усний твір

14

69

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних

 

 

70

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних (продовження)

 

 

71

РМ 14. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

 

72

РМ 15. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

 

73

Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и]

 

 

74

Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и] в дієслівних коренях

 

 

75

Чергування [о], [е] з [і]

 

 

76

[и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів

 

 

77

[е], [о] після [ж], [ч], [ш]

 

 

78

Чергування приголосних у коренях дієслів

 

 

79

РМ 16. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру (ознайомлення з її характером і змістом)

 

 

80

РМ 17. Написання замітки в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

 

 

81

Основні випадки чергування у-в, і-й

 

 

82

РМ 18. Усний твір-опис за картиною М. Мурашка «Вид на Дніпро»

 

 

83

Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з поєднанням різних типів мовлення

 

 

84

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо

 

 

85

Правила вживання апострофа

 

 

86

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

 

 

87

Написання слів іншомовного походження: и, і у словах іншомовного походження; правопис м’якого знака й апострофа; подвоєння букв

 

 

88

РМ 19. Словник іншомовних слів. Робота з ним

 

 

89

Контрольна тестова робота №6 з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»

 

Т9

8

90

Лексикологія

Лексикологія як наука. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова.

 

 

91

Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні

 

 

92

Пряме і переносне значення слова. Лексична помилка (практично)

 

 

93

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

 

 

94

Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

 

 

95

РМ 20. Усний твір-оповідання про випадок із життя

 

 

96

РМ 21. Письмовий твір-оповідання про випадок із життя

 

 

97

Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)

 

 

98

Використання синонімів, антонімів, омонімів у мовленні. Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів

 

 

99

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.

 

 

100

РМ 22. Письмовий твір-опис предмета в науковому стилю

 

 

101

Контрольний твір розповідного характеру

 

 

102

Контрольна тестова робота №7 з розділу «Лексикологія. Фразеологія». Контрольне аудіювання

 

Т10

Читання вголос

9

103

Будова слова. Орфографія

Значущі частини слова.

 

 

104

Основа слова і закінчення

 

 

105

Корінь як значуща частина слова

 

 

106

РМ 23. Твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

 

 

107

Корінь слова. Спільнокореневі слова

 

 

108

Незмінні й змінні слова.

 

 

109

Префікс як значуща частина слова

 

 

110

Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-

 

 

111

Вимова й написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

 

 

112

Контрольний диктант

 

 

113

Аналіз контрольного диктанту

 

 

114

РМ 24. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі

 

 

115

Cуфікс як значуща частина слова

 

 

116

Узагальнення і систематизація з розділу «Будова слова. Орфографія». Розбір слова за будовою

 

 

117

Контрольна тестова робота №8 з розділу «Будова слова. Орфографія».

 

Т11

6

118

Повторення й узагальнення в кінці року

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація»

 

 

119

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія»

 

 

120

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Лексикологія»

 

 

121

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова й орфографія»

 

 

122

Підсумковий урок

 

Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена  на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затверджена наказом Міністерства від 06.06.2012 р. № 664. 

Категорія: Мои файлы | Додав: мечта
Переглядів: 1611 | Завантажень: 80 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Меню сайту
Категорії розділу
Мои файлы [48]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 1370
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites
  • Copyright MyCorp © 2018