Субота, 15.12.2018, 11:31
сайт учителя української
Головна » Файли » Мои файлы

Календарне планування 6 клас
[ Викачати з сервера (49.9 Kb) ] 03.06.2015, 15:26

6 КЛАС

УКРАЇНСЬКА МОВА

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

К-сть

год.

Дата

1

Вступ. Краса і багатство української мови

1

 

2

ЗМ №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Ситуація спілкування

1

 

3-4

Повторення та поглиблення вивченого (7 год.)

Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення. Однорідні члени речення.

2

 

5

Просте і складне речення. Розділові знаки в простих і складних реченнях

1

 

6

Звертання. Вставні слова

1

 

7

Пряма мова

1

 

8

Контрольний диктант № 1

1

 

9

Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення. Види зв'язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично). Типи й стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль.

1

 

10

ЗМ  № 2. Докладний усний переказ тексту художнього стилю.

1

 

11

Контрольна робота №1. Повторення вивченого в попередніх класах.

1

 

12

Лексикологія. Фразеологія ( 12 год.) Групи слів за їхнім походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови.

1

 

13-14

Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів

2

 

15

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

1

 

16

ЗМ № 3. Особливості опису приміщення.

Усний переказ (докладний або вибірковий) розповідного тексту з елементами опису приміщення

1

 

17-18

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми

2

 

19

Офіційно - ділова лексика

1

 

20

ЗМ № 4. Поняття про діловий стиль. Ділові папери. Оголошення. План роботи

1

 

21- 25

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела україн­ських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологіз­ми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

5

 

26

ЗМ № 5. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення.

1

 

27

Контрольна робота № 2. Лексикологія. Фразеологія. (тестування).  Контрольне читання мовчки

1

 

28 - 30

Словотвір. Орфографія (9 год.) Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально -суфіксальний, безафіксальний, складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник.

3

 

31

ЗМ №  6. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.

1

 

32

 Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-).

1

 

33

Зміни приголосних при творені слів: відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

1

 

34

ЗМ № 7. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі

1

 

35, 36

Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах. Творення складноскорочених слів

2

 

37-38

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з nie-; правопис складноскорочених слів.

2

 

39

ЗМ №8. Підготовка до контрольного переказу тексту художнього стилю

1

 

40

Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю (опис приміщення)

1

 

41

Контрольна робота №3. Словотвір. Орфографія (тестування).

1

 

42

Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови

1

 

43-44

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники - назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні і власні. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.

2

 

45

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

1

 

46

Відмінки іменників, їх значення.

1

 

47

ЗМ № 9. Аналіз контрольного переказу. Удосконалення писемного мовлення

1

 

48-49

Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни.

2

 

50-51

 

Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а, (-я), -у, (-ю) В закінченнях іменників чоловічого роду II відміни

2

 

52-53

Відмінювання іменників III відміни

2

 

54-55

Відмінювання іменників IV відміни

2

 

56

Відмінювання іменників. Тренувальні вправи

1

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

 

57

ЗМ № 10. Усне повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

1

 

58

Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що форму лише множини

1

 

59

Не з іменниками

1

 

60

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-я), ~инн (-я), -ив (о), -ев (о)

1

 

61

Особливості написання іменників у кличному відмінку.

1

 

62

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

1

 

63-64

Правопис складних іменників.

2

 

65

ЗМ № 11. Особливості опису природи.

Усний (докладний або вибірковий) переказ розповідного тексту з елементами опису природи

1

 

66

Морфологічний розбір іменника. Тренувальні вправи

1

 

67

Контрольна робота № 4. Іменник (тестування)

1

 

68

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

69-70

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

2

 

71-72

Перехід прикметників із однієї групи в іншу групи в іншу

2

 

73-74

Ступені порівняння якісних прикметників, їхнє творення

2

 

75

ЗМ № 12. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту з елементами опису природи

1

 

76

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

1

 

77

Повні й короткі форми прикметників

1

 

78

Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами: -ЕНЬК, -ЕСЕНЬК, -ІСІНЬК, -ЮСІНЬК, -СЬК, -ЦЬК, -ЗЬК-

1

 

79

Букви -е, -о у прикметникових суфіксах -ев (-єв), -ов (-йов-, -ьов-), -ин, -ін, чин-

1

 

80

ЗМ № 13. Усний твір – опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі

1

 

81

Перехід прикметників в іменники

1

 

82

Написання не з прикметниками

1

 

83

Написання -н- і -нн- у прикметниках

1

 

84

Написання складних прикметників разом і через дефіс

1

 

85

ЗМ № 14. Особливості побудови роздуму.

Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму.

1

 

86

Написання прізвищ прикметникової форми

1

 

87

Морфологічний розбір прикметника. Тренувальні вправи

1

 

88

Контрольна робота № 5. Прикметник (тестування). Контрольне аудіювання

1

 

89

ЗМ № 15. Письмовий твір –  роздум про вчинки людей на основі власних спостережень

1

 

90

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

91 - 94

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з – тисячний

4

 

95

ЗМ № 16. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.

1

 

96-97

Відмінювання кількісних числівників

2

 

98-99

Відмінювання порядкових числівників

2

 

100

ЗМ № 17. Підготовка до контрольного переказу.

1

 

101

Контрольний переказ

1

 

102

Творення числівників

1

 

103

Морфологічний розбір числівника. Тренувальні вправи

1

 

104

Контрольний диктант № 2

1

 

105

ЗМ № 18. Аналіз контрольного переказу. Усний твір - оповідання за жанровою картиною. 

1

 

106

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

107

Розряди займенників за значенням. Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників

1

 

108

ЗМ № 19. Письмовий твір - оповідання за жанровою картиною

1

 

109

Зворотний займенник себе, його відмінювання. Присвійні займенники, їх відмінювання

1

 

110

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

1

 

111

ЗМ № 20. Підготовка до контрольного твору

1

 

112

Контрольний твір – оповідання на основі побаченого

1

 

113

ЗМ № 21. Складання діалогів

1

 

114

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

1

 

115

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

1

 

116

Морфологічний розбір займенника. Тренувальні вправи

1

 

117

ЗМ №22. Аналіз контрольного твору.

1

 

118

Контрольна робота № 6. Тест ( Займенник. Числівник)

1

 

119

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік.  Лексикологія. Фразеологія

1

 

120

Словотвір і орфографія

1

 

121

Морфологія й орфографія

1

 

122

Підсумковий урок за рік

1

 

 

 

6 клас

Українська література                                                  

70 год.      2 год./ тиждень

Література рідного краю − 4 год.               Виразне читання – 2 год.

п/п

 

Зміст навчального матеріалу

 К-сть       год.

                                 Дата

         Прим.

1

Вступ. Книжка в житті людини. Книги в Київській Русі. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.

1

 

 

2

Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.

ТЛ: народна пісня

1

 

 

3, 4

Пісні літнього циклу: «Уржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки добору» (русальні), «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, купайло» (купальські), «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські)

2

 

 

5

Піст зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка» (на вибір).

1

 

Нап.

6

Веснянки: «Ой весна, весна — днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця» (на вибір).

ТЛ: повтори (рефрен), анафора.

1

 

Нап.

7

Народні колискові пісні. «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Колискова пісня в житті дитини. Провідні мотиви колискових,  їх лексичні особливості.

 ТЛ: народна пісня, колискова, повтори (рефрен), анафора.

1

 

 

8

ПЧ №1. Фольклорне свято. Загадково прекрасна і славна давнина України.

1

 

 

9

ЗМ №1. Письмовий твір-розповідь «Пісня — душа народу».

1

 

 

10

Література рідного краю № 1

1

 

 

11

Контрольна робота №1. Календарно – обрядові пісні. Контрольний твір

1

 

 

12, 13

Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна»                                    П. Чубинського, М. Вербицького — національний гімн нашої держави.  TJI: пісня-гімн.

 «Як тебе не любити, Києве мій» Д. Луценка − популярна пісня про столицю України. Патріотичні мотиви, героїчний пафос пісень літературного походження.

2

 

Нап.

14, 15

Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею. «Молитва» О. Кониського, «Ой, у лузі червона калина похилилася» С.Чарнецького і Г.Труха

2

 

Нап.

16

Література рідного краю № 2. «Авторські пісні, що стали народними».

1

 

 

17, 18

Микола Вороний. «Євшан-зілля»

Коротко про письменника. Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів. Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. Краса природи рідного краю.

ТЛ: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема.

2

 

 

19

Тарас Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море...»)

Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі

1

 

Нап.

20, 21

Історична основа поеми «Іван Підкова». Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору, зображення в ньому історичного минулого.

Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.

2

 

 

22

Контрольна робота №2. Загадково прекрасна і славна давнина України.  Літературний диктант.

1

 

 

23, 24

 

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). «Мрії», «Як дитиною, бувало...»

Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. Значення мистецтва у житті людини.

2

 

Нап.

25

Леся Українка. «Тиша морська», «Співець».

1

 

 

26 - 28

 

 

Володимир Винниченко. «Федько-халамидник». Цікава історія з життя письменника. Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.ТЛ: головний герой, другорядні герої.

Урок виразного читання № 1.

3

 

 

 

 

29

ЗМ № 2. Усний твір-роздум про роль краси в житті людей (на основі складеного плану).

1

 

 

30

Контрольна робота № 3.Творчість Лесі Українки та Володимира Винниченка. Літературна вікторина.

1

 

 

31

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму...», «Забула внучка в баби черевички...» Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

ТЛ: віршові розміри ямб, хорей.

1

 

 

32

ПЧ № 2. Твори сучасних українських письменників про дітей.

1

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

 

 

 

33-34

Ірина Жиленко. «Жар-Птиця», «Підкова», «Гном у буфеті»

Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

2

 

 

35 - 37

Оксана Іваненко. «Друкар книжок небачених»

Коротко про письменницю. Повість про початок книгодрукування  в Україні, сподвижників друкарської справи, що долали перешкоди на шляху до популяризації книги, її доступності для звичайних людей. Трагічна доля І. Федорова, якому судилася посмертна слава. Роль епіграфа до твору. Історична основа твору, його жанрові та композиційні особливості. Значення книги вжитті людини.

3

 

 

38 - 40

Емма Андієвська. «Казка про яян», «Говорюща риба»

Сучасна українська письменниця і художниця. Її казки-притчі. Добро і любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова. Прихований повчальний зміст творів. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.

ТЛ: притча.

3

 

 

41

Література рідного краю № 3.

1

 

 

42

Контрольна робота № 4. Я і світ. Тести.

1

 

 

43 - 45

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА

Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки»

В. Нестайко − відомий у світі український дитячий письменник. Пригодницький захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в його пригодницькій повісті для дітей.

3

 

 

46,

47

Пригодницький захоплюючий сюжет твору, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне у творі.  Аналіз поведінки героїв, їхніх вчинків. Характеристика улюбленого героя.

 

2

 

 

48-

50

Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»

Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом. Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків − головних героїв.

3

 

 

51

Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків - головних героїв.

1

 

 

52 - 55

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9»

Леся Воронина - сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. Фантастична, романтична, багатоепізодна, повість про виховання гідності та мужності. Стосунки між різними поколіннями в родині. 

ТЛ: сюжет.

4

 

 

56

ЗМ № 3. Усний твір-характеристика персонажів твору.

1

 

 

57

Контрольна робота № 5. Пригоди і романтика. Контрольний твір

1

 

 

58 - 60

ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців.
Леонід Глібов. «Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і Віл» Визначний український байкар, поет. Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки.ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців.

3

 

 

 

 

 

Нап.

61, 62

Степан Руданський. «Добре торгувалось», «Гуменний», «Запорожці у короля», «Свиня свинею»

Коротко про письменника. Співомовки С.Руданського − унікальне явище у світовій культурі. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю, вміння відстояти свою гідність. ТЛ: гумореска, співомовка, інверсія.

2

 

 

63, 64

Павло Глазовий. «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські гості», «Похвала» Іронічно – пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.

Урок виразного читання № 2.

2

 

Нап.

65

ЗМ № 4. Складання гуморесок.

1

 

 

66

ПЧ № 3. Свято українського гумору.

1

 

 

67

 Контрольна робота № 6. Гумор і сатира. Тести.

1

 

 

68

Література рідного краю № 4. Ознайомлення із творчістю письменників – земляків, їхніми гумористичними творами.

1

 

 

69

ПЧ № 4.  Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення.

Рекомендована література для читання влітку.

1

 

 

70

Підсумковий урок за рік.

1

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Мои файлы | Додав: мечта
Переглядів: 1024 | Завантажень: 36 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Меню сайту
Категорії розділу
Мои файлы [48]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 1370
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites
  • Copyright MyCorp © 2018