П`ятниця, 19.04.2019, 16:17
сайт учителя української

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
3.    Частини мови основні способи їх розпізнавання
4.    Іменник. Велика літера і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників
5.    Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників
6.    РЗМ № 2 Усне і писемне мовлення. Монолог і діалог. Поняття про ситуацію спілкування. Основні правила спілкування
7.    Займенник. Особові займенники. Числівник. Дві групи числівників (без термінів)
8.    РЗМ № 3 Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення
9-10.    Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис –ться, -шся в кінці дієслів
11.    Прислівник. Правопис вивчених прислівників
12.    Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови.
13.    Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, але для зв’язку слів і частин складного речення. Кома перед сполучниками а,але
14.    Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 1 за темою: «Повторення вивченого в початкових класах».
Навчальне аудіювання

ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ
15-16.    Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Тематичне речення в мікротемі. Мовні засоби зв’язку в мікротемі
17    РЗМ № 4 Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю
18.    «Відоме» й «нове» в реченні
19-20.    Стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний (повторення й поглиблення вивченого). Ситуація спілкування (поглиблення знань)
21.    РЗМ № 5 Стилістична помилка (практично). Усний докладний переказ тексту наукового стилю
22.    Типи мовлення: розповідь, роздум, опис (повторення)особливості будови розповіді
23.    Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 2 за темою: « Поняття про текст»
Навчальне читання мовчки художнього тексту

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ 

24.    Словосполучення. Головні й залежні слова у словосполученні. Граматична помилка та її умовне позначення (практично)
25.    Речення, його граматичне основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)
26-27.    РЗМ № 6-7 Письмовий докладний переказ розповідного тексту
28.    Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.
29.    Окличні речення (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)
30.    РЗМ № 8 Контрольне читання мовчки художнього тексту
Види помилок. Аналіз письмового переказу тексту
31.    РЗМ № 9 Особливості побудови опису предмета
32-33.    Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи їх вираження різними частинами мови
34.     Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 3 з синтаксису й пунктуації (тестування)
35.    РЗМ № 10 Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису предмета
36.    Речення з однорідними членами(без сполучників та зі сполучниками і, а, але). Кома між однорідними членами речення
37-38.    Узагальню вальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка та тире при узагальню вальних словах
39.    РЗМ № 11 Усний докладний переказ
40.    РЗМ № 12 Письмовий докладний переказ
41-42.    Звертання. Розділові знаки при звертанні ознайомлення з найуживанішими вставними словами (практично). Виділення вставних слів на письмі комами
43.    РЗМ № 13 Лист. адреса
44.    Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 4 з синтаксису й пунктуації (диктант)
45-46.    Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне і з’єднані безсполучниковим зв’язком або сполучниками
47-48.    Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
49.    РЗМ № 14 Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру
50-51.    Діалог. Розділові знаки при діалозі
52.    Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 5 з синтаксису й пунктуації (диктант або тестування)

ФОНЕТИИКА. ОРФОЕПІЯ, ГРАФІКА, ОРФОГРАФІЯ

53.    Звуки мови та звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі
54-55.    Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ . Співвідношення звуків та літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї
56.    Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфоепічна помилка (практично). Ознайомлення з орфоепічним словником та словником наголосів
57-58.    Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені[е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом. Поняття про орфограму. Орфографічні помилка (практично), її умовне позначення
59-60.    Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків
61-62.    РЗМ № 15-16 Контрольний переказ тексту
63.    РЗМ № 17 Аналіз контрольного переказу
64.    Тематична контрольна робота № 6 (диктант або тестування)
Контрольне аудіювання
65.    Звуки мови та звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі    
66-67.    Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ . Співвідношення звуків та літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї     
68    Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфоепічна помилка (практично). Ознайомлення з орфоепічним словником та словником наголосів   
69-70    Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені[е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом. Поняття про орфограму. Орфографічні помилка (практично), її умовне позначення     
71-72.    Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків    
73.    Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія». Контрольне читання мовчки     
74.    РЗМ. Усний твір-оповідання про випадок з життя   
75-76.    Спрощення в групах приголосних     
77.    Чергування о – а, е – і, е - и      
78.    РЗМ. Письмовий твір-оповідання про випадок з життя     
79.    Чергування о, е з і     
80.    Чергування е – о після ж, ч, ш       
81-82.    Чергування и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів 
83.    Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія».     
84-85.    Чергування [г],[к],[х] – [ж], [ч], [ш] – [з'], [ц'], [с']       
86.    Найголовніші правила чергування       
87.    Основні правила чергування у – в, і - й       
88.    Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. правила вживання м'якого знака    
89.    Сполучення йо, ьо      
90.    Контрольний диктант. Контрольне аудіювання     
91-92.    Правила вживання апострофа      
93.    РЗМ. Замітка-інформація в газету. Аналіз контрольного диктанту     
94.    Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія».        
95.    Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків    
96.    Вимова і написання слів із подовженими м'якими приголосними       
97-98.    Написання слів іншомовного походження. Подвоєні букви в словах іншомовного походження. м'який знак та апостроф у словах іншомовного походження    
99.    Написання слів іншомовного походження. Букви и та і в словах іншомовного походження      
100.    Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія».      
101.    РЗМ. Особливості побудови роздуму. Усний докладний переказ тексту-роздуму       

ЛЕКСИКОЛОГІЯ . ФРАЗЕОЛОГІЯ

102.    Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками      
103-104.    Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях     
105.    РЗМ. Контрольний усний докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму      
106.    Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів     
107.    Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів    
108.    Омоніми     
109.    РЗМ. Діалог. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації    
110.    РЗМ. Особливості побудови художнього і наукового описів. Опис тварини. Усний вибірковий переказ тексту, що містить опис тварини      
111.    Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів       
112.    Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми як члени речення    
113.    Контрольна робота за темою «Лексикологія. Фразеологія».     
Будова слова. Орфографія
114-115.    РЗМ. Контрольний письмовий переказ тексту, що містить опис тварини     
116.    Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова     
117.    РЗМ. Аналіз контрольного переказу, що містить опис тварини    
118.    Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова      
119-120.    РЗМ. Контрольний письмовий твір     
121-122.    Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)      
123.    Вимова й написання префіксів роз-, без-      
124.    РЗМ. Аналіз контрольного письмового твору     
125.    Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі      
126.    Вивчені орфограми в значущих частинах слова. Правопис складних слів    
127.    Контрольна робота за темою «Будова слова. Орфографія».       
Повторення й узагальнення вивченого в кінці року
128.    Синтаксис і пунктуація. Лексикологія й фразеологія       
129.    Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія      
130.    Будова слова й орфографія 
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 1381
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites
  • Copyright MyCorp © 2019