П`ятниця, 19.04.2019, 16:25
сайт учителя української

1. Сутність проектної технології

Проектну технологію навчання розробили в 20-ті роки XX ст. американський педагог Дж.Дьюї та його послідовник В.Кілпатрик. Проектна технологія вимагає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів. Отже, суть проектної технології - стимулювати інтерес учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, та через проектну діяльність, а саме розв'язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань - від теорії до практики.

Таким чином, проект - це цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси учня. Основні вимоги, які висуває проектна технологія:

-  наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми, що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв'язання;

-    практична,    теоретична,    пізнавальна    значущість    передбачуваних результатів;

- структурування     діяльності     відповідно     до     класичних     стадій проектування;

- використання дослідницьких методів;

- моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми:

   її постановка,

   дослідження,

    пошук шляхів розв'язання,

    експертиза та апробація версій,

    конструювання підсумкового проекту (чи його варіантів),

    його захист,

    корекція та впровадження.

- самодіяльний характер творчої активності учнів.

Результати проектів мають бути матеріальними, тобто відповідно оформленими - відеофільм, альбом, газета, посібник, альманах тощо.

Навчальне проектування вимагає від кожного учня усвідомлення мети діяльності, розуміння сутності розв'язуваної проблеми, її значущості й практичної цінності, володіння методами дослідження, інтегрування міжпредметних знань і вмінь, активності і самостійності виконання, хоча й при спрямуванні роботи вчителем. У процесі роботи за проектною технологією звична для вчителів і учнів предметна форма організації знань поступається проблемній, адже саме вирішення певної проблеми розвиває інтерес учня до даного питання, вимагає залучення надбаних міжпредметних знань, збагачує індивідуальний досвід проектної діяльності учнів.

Ця педагогічна технологія зорієнтована на застосування фактичних знань і набуття нових (часто шляхом самоосвіти) і є прикладом поєднання урочної та позаурочної діяльності. Тема проекту завжди є чимось більшим, ніж навчальні завдання.

2.Основні переваги проектної технології.

Використання проектної технології вирішує цілу низку різнорівневих завдань:

    розвиваються пізнавальні навички учнів;

    формується вміння самостійно конструювати свої знання;

    вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

    активно розвивається критичне мислення;

    проектна технологія максимально спрямована на суб'єктне пробудження та розвиток особистості старшокласника.

3.Ефективність    проектної   технології   залежить    від    підготовчої діяльності вчителя, який повинен:

    заохочувати учнів до такої діяльності на основі вільного вибору кожного;

    створити умови для розвитку теоретичних, дослідницьких, пошукових, креативних здібностей учнів;

    створити «поле» для розкриття обдарованості кожного учня.

4.Класифікація проектної технології.

1) Дослідницькі проекти цілком підпорядковані логіці дослідження й мають структуру, наближену до справжнього наукового дослідження, або таку, що повністю   відповідає   йому   (аргументація,   актуальність   теми,   визначення проблеми,   предмета  та  об'єкта  дослідження,   окреслення  завдань,   методів дослідження,   джерел   інформації,   висування   гіпотез,   означення   шляхів   її розв'язання, обговорення отриманих результатів, їх оформлення).

2)  Творчі проекти, які не мають детально опрацьованої структури діяльності учасників. Вона лише окреслена і розвивається відповідно до жанру і форми остаточного результату (спільна газета, твір, відеофільм, драматизація тощо).

3)  Пригодницькі та ігрові проекти теж не мають чіткої структури. Вона визначається під час опрацювання учасниками проекту ролей, зумовлених характером і змістом проекту (історичні особи, вигадані герої, які імітують офіційні та ділові взаємини).

4) Інформаційні проекти, зорієнтовані на збирання інформації, мають чітку структуру   (мета,   актуальність,   методи   отримання   й   обробки   інформації, оформлення результатів та їх презентація).

5)   Практично   -   організаційні,   спрямовані   на   вироблення   конкретної програми дій, методичних рекомендацій.

Проект може бути монопредметним, міжпредметним і надпредметним.

За кількістю учасників проекти поділяються на особистісні, парні, групові.

За характером партнерських взаємодій між учасниками проективної діяльності: кооперативні, змагальні, конкурсні.

5. Методика виконання проектів передбачає:

* вибір теми або проблеми. Теми може запропонувати вчитель або ж їх вибирає клас безпосередньо з тих пропозицій, які були запропоновані під час «мозкової атаки»;

*   планування   проекту.   Вчитель   і  учні  узгоджують  усі  складові   процесу виконання   проекту   (на   який   час   він   розрахований,   які   ресурси   будуть використані, яким чином учні працюватимуть - групою чи поодинці);

* процес дослідження дії;

* результати чи висновки;

*  представлення результату роботи;

* оцінювання результатів і процесу.

Виконання проектів має різні етапи, однак на всіх етапах необхідно наголошувати, що відповідальність учнів за їхнє навчання лежить на них самих. Це дуже ефективний спосіб співпраці у межах узгодженої теми чи питання. Він вчить окреслювати мету, планувати (структурувати) роботу, оцінювати результати. Передбачає високу активність і незалежність виконавців проекту.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ПРОЕКТ «ТАРАС ШЕВЧЕНКО. "НЕ ВМРЕ ПОВІК СВЯТЕ ТВОЄ ІМ'Я"»

Під час реалізації проекту в учнів відбувається формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.

1. ПРАКТИЧНА РОБОТА З ПАПКАМИ І СКАНЕРОМ

Папки призначені для зберігання файлів та інших папок. Над папками визначені такі дії: створення, вилучення, відкривання, закривання, переміщення, пересилання (зокрема на носій чи в пошту), копіювання, вставляння, перейменування, створення для папки ярлика, перегляду властивостей папки.

Практична частина:

    клацніть   на   вільному   місці   робочого   столу   -   відкривається контекстове меню;

    виберіть команду СТВОРИТИ - відкривається каскадне меню;

    виберіть пункт ПАПКА - у вікні папки з'явиться піктограма папки чи документа;

    уведіть назву проекту для піктограми своєї папки та натисніть клавішу вводу;

    відкрийте власну папку;

    створіть  у   папці   окрему   папку   «Фото»  та  папку   «Допоміжні матеріали».

Сканер — це пристрій для запису графічної та текстової інформації в комп'ютері. Сканери можуть уводити в комп'ютер також малюнки. За допомогою спеціальної програми комп'ютер може розпізнавати символи, що дозволяють швидко вводити в комп'ютер друкований текст. Сканери відрізняються один від одного якістю сканування - кількістю точок на дюйм (300, 600, 1200 тощо).

Практична частина:

    проскакуйте фото, потрібні для створення презентації проекту;

   збережіть проскановані фото у власній папці, для цього виконайте пункт  ФАЙЛ,   підпункт  ЗБЕРЕГТИ ЯК...;   під  час  збереження скористайтесь полем папка і впевніться, що файл збережеться у вашій власній папці «Фото».

2. ПРАКТИЧНА РОБОТА В ІНТЕРНЕТІ

Інтернет - це всесвітня мережа, яка складається з мільйонів комп'ютерів у різних куточках земної кулі, поєднаних між собою. Слово «Інтернет» походить від англійської і означає «Міжнародна мережа».

Завдяки мережі інформація з одного комп'ютера може потрапити до іншого, розташованого в будь - якому місці. Кожен комп'ютер у цій мережі має свою адресу, яка дозволяє знаходити його. Телефонні канали, виділені лінії, супутники, поєднують комп'ютери в єдину мережу. Вона охоплює Землю, ніби павутинкою. До телефонної мережі комп'ютер під'єднує спеціальний пристрій модем.

В Інтернеті є поштові сервери, за допомогою яких можна обмінюватись листами через мережу Інтернет, є також сервери новин, на яких можна подивитись освітні новини з усіх країн, є спеціальні пошукові сервери. Вони дають можливість відшукати інформацію за характерним словом чи фразою.

Практична частина:

    написати характерні слова для пошуку, наприклад: Тарас Шевченко - драматург;

    зробити пошук за цими словами;

    зберегти знайдені фото, малюнки, тексти у власній папці «Проект», «Допоміжні матеріали».

3. ПРАКТИЧНА РОБОТА «СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА -ЛИСТІВКИ ЗІ СВОГО ПИТАННЯ»

За допомогою текстового редактора готують документи, які містять текст, математичні формули, таблиці, графіки та діаграми, вставляють малюнки, створені іншими програмами. Для введення тексту треба клацнути в потрібному місці робочого поля. Отримаємо І-подібний миготливий текстовий курсор. Клавішу вводу натискають лише в кінці абзацу, а не в кінці рядка. Перехід на новий рядок відбувається автоматично. Не можна натискати на клавішу «пропуск» для зміцнення тексту праворуч чи для його центрування. Для цього не панелі центрування є відповідні кнопки: до лівого краю, до центра, до правого краю, до обох країв.

Не прийнято робити більше одного пропуску між словами. Пропуск має бути після коми, крапки тощо. Об'єктами є картинки, діаграми, кадри, автофігури тощо. Користувач вставляє їх у свій документ за допомогою команди ВСТАВКА. Для цього в меню команди ВСТАВКА треба вибрати потрібну команду РИСУНОК (картинки або автофігури, чи об'єкт  Word Art -засіб створення художніх ефектів над словами.

Практична частина:

   завантажте програму Місrоsoft Word;

    створіть заголовок, використовуючи редактор спецефектів Word Art ;

    наберіть назву свого питання;

    вставте  малюнки,  фото з власної папки «Проект»,  «Допоміжні матеріали»;

   збережіть текстовий документ у власній папці «Проект».

        4. СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ СВОГО ПРОЕКТУ Програма МS РоwегРоіnt призначена для  створення та демонстрації презентацій, зокрема для реалізації сценаріїв мультимедійних проектів у вигляді набору слайдів. Програма є складовою частиною пакета МS Office.

Презентація - це набір слайдів, де є текст, графічні об'єкти, малюнки тощо. Презентація може містити звук, відео та анімацію - три основні компоненти мультимедіа. Робота з презентацією складається з двох етапів: створення та демонстрації. Слайди є складними об'єктами, які монтує користувач, їх демонструють на екрані монітора чи на великому екрані в залі за допомогою проекційної панелі.

Слайд може містити елементи трьох основних типів: 1) кадри з текстовою інформацією; 2) мультимедійні об'єкти - малюнки, звук, відео; 3) кнопки управління процесом демонстрації до кожного об'єкта: може бути застосована анімація - здатність рухатись на екрані певними способами, які описані у відповідному меню.

Практична частина:

    завантажте програму МS РоwегРоіnt ;

    створіть загальну (нову, порожню) презентацію;

    виберіть   вигляд   першого   слайда   із   запропонованого   меню   -титульний;

   уведіть заголовок першого слайда своєї теми;

    застосуйте   оформлення   (стиль)   до   слайда   з   меню   ФОРМАТ. Застосувати оформлення (виберіть стиль на свій смак);

    створіть ще декілька слайдів, використовуючи матеріали з власної папки «Проект», «Допоміжні матеріали», «Фото»;

   застосуйте анімаційні ефекти до створених слайдів;

    збережіть презентацію у власній папці «Проект».

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 1381
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites
  • Copyright MyCorp © 2019